Veeldatud maagaas

LNG (Liquefied Natural Gas) on maagaas (valdavalt metaan (CH4)), mis on jahutatud kuni veeldumistemperatuurini -162 C°. Veeldumisel LNG-ks väheneb maagaasi ruumala 600 korda, LNG erikaal on ligikaudu 47% vee erikaalust. Maagaasi veeldamise tehnoloogia teeb võimalikuks LNG transportimise spetsiaalsete tankeritega (sisuliselt termostega) suurte vahemaade taha ning LNG kaod ei ületa ka pikkadel reisidel 1 -2%. Metaan on õhust kergem lõhnata gaas, mistõttu võimaliku lekke korral lendub see atmosfääri. Plahvatusohtlik on metaani kontsentratsioon õhus vahemikus ainult 5-15%, millise iseeneslik teke on äärmiselt vähetõenäoline.

LNG-d hoitakse suurtes mahutites -162 C° juures ning gaasistatakse vastavalt vajadusele seda soojendades, tekkinud maagaas suunatakse ühtsesse gaasi ülekandevõrku. Tänu ülimadalale temperatuurile LNG ei põle, mis teeb selle transportimise ja säilitamise suhteliselt ohutuks.

LNG-d ei tohi segamini ajada vedelgaasi LPG-ga (Liquefied Petroleum Gas (valdavalt propaan (C3H8) ja butaan (C4H10)), mida erinevalt LNG-st transporditakse rõhu all (propaan veeldub 22 bar juures) ning mille transport sisaldab tänu rõhule lisariske.
LPG on õhust raskem, mistõttu lekete korral koguneb see madalatesse kohtadese ja segunedes õhuga moodustab plahvatusohtliku segu palju laiemas kontsentratsioonide vahemikus kui LNG.