Planeeringud

Paldiski LNG terminali teemaplaneering

Teemaplaneeringu eesmärk on kehtiva Paldiski linna üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine seoses veeldatud loodusliku maagaasi terminali planeerimisega. Planeeringuala moodustavad kavandatava terminali asukohast ( Paldiski linn Pakrineeme, katastritunnus 58001:003:0271) lähtuv 750m raadiusega mõjuala ning lähiümbruses asuvad maaüksused kogupindalaga ligikaudu 220 ha.

KSH on algatud

20. jaanuar 2010            Teemaplaneeringu algatamine

26. veebruar 2010          KSH programmi avalik väljapanek

26. veebruar 2010          Teemaplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

16. märts  2010              Teemaplaneeringu eskiisi ja selle KSH programmi avalik arutelu

22. juuni 2010                 KSH aruande avalik väljapanek

16. juuli 2010                  Teemaplaneeringu KSH aruande avalik arutelu

22. detsember 2011        Teemaplaneeringu vastuvõtmine

30.12.2011- 27.01.2012Teemaplaneeringu avalikustamine

31. jaanuar 2012            Teemaplaneeringu avalik arutelu

27. september 2012       Teemaplaneeringu kehtestamine

Seletuskiri (.pdf 0,4MB)
Kooskõlastuste koondtabel
Kooskõlastused
Linnavalitsuse arvamus Keskkonnaameti kooskõlastuse tingimuste kohta

Situatsiooniskeem (.pdf 0,35MB)
Tugiplaan (.pdf 11,6MB)
Põhijoonis (.pdf 9,78MB)
Tehnovõrgud (.pdf 9,75MB)
Skeem 1 Väärtuslikud maastikud Rohevõrgustik (.pdf 1,15MB)
Skeem 1A Väärtuslikud maastikud ja rohevõrgustik (.pdf 1,16MB)
Skeem 2 Tehnoloogiline tsoneerimine (.pdf 4,80MB)
Skeem 3 Põhjavee kaitstus (.pdf 0,56MB)
Skeem 4 Militaarreostuse võimalikud asukohad (.pdf 0,66MB)

Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu KSH aruanne (heakskiidetud) (.pdf 2,36MB)
KSH aruande lisad  (.zip 33,7MB)

Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneering

Paldiski Linnavalitsuse 01.oktoobri 2012 korraldusega nr 297 algatati „Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneering”.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistupiiride muutmine, ehitusõiguse täpsem määramine LNG terminali ja seda teenindavate ehitiste püstitamiseks, tehniliste kommunikatsioonide ja liikluskorralduse lahendamine, keskkonnatingimuste ja kujade määramine Paldiski linna mandriosas. Planeeritav ala paikneb Pakri poolsaare kirderannikul Lahepere lahe kaldal, mere ja Kadaka tee vahelisel alal. LNG terminali rajamine on kavandatud ning selle asukoht määratud Paldiski Linnavolikogu  27.septembri 2012 a. otsusega nr 5 kehtestatud „Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga“. Detailplaneering põhineb nimetatud teemaplaneeringul ning detailplaneeringuga ei kavandata teemaplaneeringu (üldplaneeringu) põhilahenduse muutmist.

KSH koostamist ei algatatud

01.10.2012 Algatamine
07.10.2013 Vastuvõtmine
22.05.2014 Kehtestamine

Põhijoonis

Seletuskiri
Kooskõlastused
Lisad
Maavanema heakskiit

Paldiski LNG terminali kai rajamise vee erikautusloa keskkonnamõju hindamise aruanne

Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 0,9ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on, ehitusõiguse määramine LNG terminali teenindava kai rajamiseks.Detailplaneering koostatakse vastavalt Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga täpsustatud Paldiski linna üldplaneeringule.

Eskiis
Seletuskiri